Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Obchodná spoločnosť Kafo, s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) pre poskytovanie služieb na portáli www.spominaj.sk.
 2. Zmluvné strany:
  1. Kafo, s.r.o., so sídlom Rozvodná 11, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika, vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 90114/B, IČO: 47212608, DIČ: 2023803848, IČ-DPH SK2023803848, bankové spojenie: ČSOB Banka, IBAN SK86 7500 0000 0040 1856 0864, poštová adresa Kafo, s.r.o., Lipová 1442/20, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika, tel. +421 948 911 711, e-mail info@spominaj.sk, zastúpená Martinom Kafkom, konateľom spoločnosti (ďalej aj „poskytovateľ“).
  2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objednala služby prostredníctvom stránky www.spominaj.sk alebo e-mailom, a ktorej spoločnosť Kafo, s. r. o. poskytuje služby na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito VOP (ďalej aj „zákazník“).
 3. Orgán dozoru nad činnosťou poskytovateľa: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.Box č.5, 820 07 Bratislava, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. : 02/58 27 21 56, fax. č.: 02/58 27 21 70, e-mail ba@soi.sk.
 4. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre poskytovanie služieb objednaných prostredníctvom stránky www.spominaj.sk a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.spominaj.sk.
 5. Všetky vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. Práva zákazníka vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 7. Ak poskytovateľ zamietne žiadosť zákazníka o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, má zákazník právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS a ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov sa nachádza na stránke MH SR.

Článok II

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára na www.spominaj.sk. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie dodania služby a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že zákazník nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená zákazníkovi dôsledkom toho, že zákazník zabudol svoje prístupové údaje alebo sa prístupové údaje zákazníka dostali do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia poskytovateľa.
 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom vzniká na základe potvrdenia elektronickej objednávky v systéme poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný zaslať zákazníkovi záväzné potvrdenie objednávky e-mailovou správou na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v elektronickej objednávke, a to bezodkladne po jej doručení poskytovateľovi. Inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Zákazník je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe od poskytovateľa. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany poskytovateľa je zákazník povinný o tom upovedomiť poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@spominaj.sk.
 3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  1. Identifikácia zákazníka, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  2. Názov objednávanej služby, napr. názov stránky, a pod.;
  3. Množstvo objednávanej služby, napr. počet rokov, na ktorý si zákazník objednáva stánku.
 4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odstavca, je považovaná za neúplnú. Poskytovateľ sa v takom prípade pokúsi kontaktovať zákazníka a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku poskytovateľovi sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 5. Zákazník výslovne súhlasí so začatím poskytovania objednaných služieb okamžite po potvrdení objednávky poskytovateľom. Zákazník zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Článok III

Storno objednávky – odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany poskytovateľa v súlade s čl. II, bod 2.
 2. Ak je zákazník spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená e-mailová adresa, na uvedenú e-mailovú adresu nie je možné doručiť potvrdenie objednávky, zákazník na e-maily neodpovedá, atď.);
  2. Služba sa už neposkytuje, výrazným spôsobom sa zmenila jej cena, alebo službu nie je možné poskytnúť, V prípade, že táto situácia nastane, poskytovateľ bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností poskytovateľom vrátená.

Článok IV

Pravidlá pre registrovanie pamätných stánok a predlžovanie ich platnosti

 1. Registráciu pamätnej stránky vykoná poskytovateľ po prijatí riadne vyplnenej objednávky prostredníctvom formulára na www.spominaj.sk a zároveň po uhradení on-line objednávky podľa cenníka poskytovateľa. Poskytovateľ začne objednávku zákazníka spracovávať bezodkladne, najneskôr v najbližší pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok.
 2. Poplatky za úspešnú registráciu alebo predĺženie pamätnej stránky sú nevratné. Zákazník má právo zrušiť objednávku pamätnej stránky alebo predĺženia registrácie, t. j. odstúpiť od zmluvy, iba skôr, ako je stránka vytvorená, resp. predĺžená. Po vytvorení, resp. predĺžení registrácie stránky nie je možné zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), ani vrátiť poplatok za registráciu, resp. predĺženie stránky.
 3. Zákazník je povinný poskytovateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre vytvorenie pamätnej stránky. Najmä je povinný poskytnúť poskytovateľovi dokumenty potrebné pre úspešné vytvorenie vo forme vyžiadanej poskytovateľom. Pokiaľ zákazník potrebnú súčinnosť neposkytne v lehote do 5 dní, stránka vytvorená nebude, poskytovateľ vráti uhradenú cenníkovú cenu zákazníkovi po odpočítaní paušálnych nákladov vo výške 6 € vrátane DPH.
 4. Objednávku predĺženia registrácie stránky je zákazník povinný urobiť úhradou poplatku za predĺženie registrácie domény najneskôr v lehote splatnosti zálohovej faktúry vystavenej poskytovateľom. Úhrada uskutočnená po tejto lehote bude prijatá, avšak poskytovateľ nezaručuje predĺženie registrácie tejto domény.
 5. Zákazník je povinný v objednávke uviesť iba formálne správne, úplné, presné a pravdivé údaje a je povinný poskytovateľovi odovzdať úplné, správne a platné dokumenty potrebné pre vytvorenie stránky. Za správnosť a úplnosť, presnosť a platnosť údajov a predložených dokumentov zodpovedá zákazník. Pokiaľ zákazník nepredloží poskytovateľovi všetky potrebné údaje a dokumenty, alebo keď sa ukážu údaje či dokumenty ako nesprávne, nepravdivé či neúplné, registrácia nebude vykonaná, kým nebudú príslušné nedostatky odstránené zákazníkom.
 6. Zákazník, ktorý využíva služby poskytovateľa podľa týchto VOP a nie je zároveň príslušníkom rodiny, prehlasuje, že je oprávnený konať za príslušníka rodiny. V takom prípade je povinný príslušníka rodiny s týmito VOP oboznámiť. Príslušník rodiny je povinný dodržiavať povinnosti stanovené v týchto VOP analogicky a zákazník je povinný zaistiť súhlas príslušníka rodiny s týmito VOP.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za exspiráciu stránky, pokiaľ mu nebol zákazníkom riadne a včas uhradený poplatok podľa cenníka poskytovateľa. V prípade oneskorenej úhrady poplatku za predĺženie registrácie stránka zaniká dňom jej exspirácie, ak nie je stanovené inak. Núdzové obnovenie stánky po dátume exspirácie je spoplatnené vyššou čiastkou podľa aktuálneho cenníka. Poskytovateľ negarantuje núdzové predĺženie registrácie stránky po jej exspirácii.
 8. Neuhradením poplatku za predĺženie registrácie stránky do dátumu exspirácie stránky zanikajú akékoľvek povinnosti poskytovateľa v súvislosti s danou pamätnou stránkou.
 9. Poskytovateľ má právo pri porušení pravidiel mandántnej zmluvy odstúpiť od poskytovania lokálneho kontaktu, alebo úplne zrušiť pamätná stránku, a to bez akéhokoľvek nároku zákazníka. Za vzniknuté škody právneho, finančného aj iného charakteru ručí zákazník a poskytovateľ má právo tieto náklady požadovať od zákazníka v plnej výške.
 10. Objem spracovávaných dát je obmedzený na veľkosť prideleného diskového priestoru podľa vopred dohodnutého variantu. Poskytovateľ je oprávnený upraviť parametre a cenu služby podľa reálne obsadeného diskového priestoru. Pod pojmom „neobmedzený priestor“ sa myslí priestor, na ktorý je možné uložiť akékoľvek dáta, ktoré bezprostredne súvisia s prevádzkou webstránky, t. j. sa priamo zobrazujú na webstránke, pričom nesmie byť porušené ustanovenie bodu 14 tohto článku VOP. Zákazník nesmie zneužívať službu na ukladanie dát, ktoré bezprostredne nesúvisia s obsahom zobrazovaných webstránok. Poskytovateľ je oprávnený takéto dáta bez predošlého upozornenia natrvalo odstrániť zo servera.
 11. Za akékoľvek škody spôsobené zákazníkovi z dôvodu nefunkčnosti služieb (nedostupnosť servera, strata dát zo servera, nefunkčnosť webových, mailových alebo databázových služieb resp. ich častí, a pod.) zodpovedá poskytovateľ do výšky zaplatenej ceny služby za kalendárny rok, v ktorom ku škode došlo.
 12. Zákazník nesmie zriadiť a zverejniť webstránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi.
 13. Zákazník nesmie zneužívať službu na obťažovanie tretích strán.
 14. Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre zákazníka, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:
  1. stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video),
  1. stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja či poskytovania tretím osobám, alebo stránku s podobným zameraním,
  1. stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat
  1. stránku nadmerne zaťažujúcu databázový alebo webový server,
  1. stránku obsahujúcu nadmerné množstvo fotografií, hudobných a filmových súborov (jpeg, mp3, mpeg, avi, atď.),
  1. stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom,
  1. stránku, ktorá môže podľa názoru poskytovateľa spôsobiť škodu poskytovateľovi alebo tretím stranám.

V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné. Poskytovateľ má právo na náhradu škody od zákazníka, ktorá mu bola spôsobená z vyššie uvedených dôvodov.

 1. Poskytovateľ je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby zaistil nepretržitú prevádzku stránok Zákazníka. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade výpadku dostupnosti webového servera predĺžiť predplatené obdobie o 1000-násobok dĺžky trvania výpadku, najviac však o 3 mesiace, ak je výpadok kratší ako 12 hodín, alebo 1 rok, ak je výpadok dlhší ako 12 hodín, s výnimkou, keď je nedostupnosť:
  1. vopred ohlásená ako plánovaná odstávka,
  1. kratšia ako 5 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.),
  1. spôsobená výpadkom spojenia medzi zákazníkom a servermi poskytovateľa,
  1. spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napätia,
  1. spôsobená prírodnou katastrofou, živelnou pohromou alebo extrémnym počasím.
 1. Ak zákazník nemá viac záujem využívať služby poskytovateľa, je povinný oznámiť to poskytovateľovi e-mailom alebo písomne najneskôr do konca predplateného obdobia služieb.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne obmeniť funkcie služby.

Článok VI

Platobné podmienky

 1. Zákazník platí poskytovateľovi úplatu za poskytnuté služby (ďalej len „poplatky“) to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý je verejne dostupný na www.spominaj.sk.
 2. Poplatky za registráciu a predĺženie pamätnej stránky sú splatné ročne, resp. v násobkoch rokov podľa toho, na aké obdobie sa stránka registruje, resp. predlžuje jej platnosť. Po poskytnutí služby registrácie resp. predĺženia registrácie je zaplatený poplatok nevratný.
 3. Na účel bezhotovostného platobného styku je zriadený bankový účet vedený v ČSOB Banke, IBAN SK86 7500 0000 0040 1856 0864.
 4. Úhrada môže byť vykonaná:
  1. prevodným príkazom na ľubovoľný z účtov uvedených v bode 5 tohto článku zmluvy,
  2. poštovým peňažným poukazom na poštovú adresu poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ nie je povinný zaplatenie poplatkov pripomínať a nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť, ak pre nezaplatenie dôjde k obmedzeniu alebo zrušeniu poskytovaných služieb.
 6. Zákazník je povinný uhradiť včas a na správny účet presnú sumu uvedenú na faktúre a nezaokrúhľovať ju svojvoľne nadol ani nahor. Platba je považovaná za uhradenú, pokiaľ je v termíne splatnosti pripísaná na správny bankový účet poskytovateľa, pod správnym variabilným symbolom a v správnej výške. V prípadoch, keď platba tieto podmienky nespĺňa, si poskytovateľ vyhradzuje právo nezačať poskytovanie služby, eventuálne obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť jej poskytovanie. Uvedením nesprávneho variabilného symbolu vzniká možnosť, že zákazník uhradí inú službu, ktorá bude po úhrade poskytnutá a zaplatený poplatok bude nevratný (bod 2 tohto článku).
 7. Ak zákazník hradí faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech účtu poskytovateľa v plnej fakturovanej výške, t. j. všetky bankové poplatky na strane platiteľa i príjemcu platby znáša zákazník.
 8. Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo e-mailom upozorniť zákazníka na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, v prípade ak neuhradil cenu služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti, a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Poplatok za písomné upozornenie, ako aj všetky náklady vynaložené na vymáhanie pohľadávky znáša zákazník, ak je dôvod neuhradenia na strane zákazníka.
 9. Ak zákazník neuhradí faktúru v lehote splatnosti, má poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Ak je zákazník v omeškaní s platením viac ako 7 dní odo dňa splatnosti faktúry, poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služieb, alebo ich pozastaviť až do úplného uhradenia faktúry a poplatkov z omeškania s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu, ak je tento uvedený v cenníku poskytovateľa.
 10. Služby evidované v jednom zákazníckom konte sú poskytované jednému zákazníkovi, ktorý je povinný udržiavať svoje fakturačné a kontaktné údaje vždy aktuálne a pravdivé. Príliš častá alebo neodôvodnená zmena fakturačných údajov nie je dovolená. Zmena fakturačných údajov je možná iba v odôvodnených prípadoch, ako napríklad presťahovanie fyzickej osoby, zmena priezviska súvisiaca s vydajom, úmrtie fyzickej osoby, zánik právnickej osoby, zmena sídla právnickej osoby, nástupníctvo inej právnickej osoby, a podobne.

Článok VII

Súkromie a ochrana osobných údajov

 1. Spôsob nakladania s osobnými údajmi potrebnými pre zmluvný vzťah stanovil poskytovateľ v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je dostupný na www.spominaj.sk.

Článok VIII

Ostatné ustanovenia

 1. Zákazník nie je oprávnený skúšať či skúmať a testovať zabezpečenie poskytovateľa, ani prelamovať technické zabezpečovacie prostriedky poskytovateľa. Zákazník ďalej nie je oprávnený používať automatizované systémy pre sťahovanie dát poskytovateľa alebo iných zákazníkov poskytovateľa. Zákazník nesmie akokoľvek reprodukovať či zneužívať procesy k monitorovaniu obsahu webových portálov poskytovateľa. Zákazník sa nesmie pokúšať prihlásiť sa do zákazníckeho konta tretej osoby bez jej súhlasu, ani sa pokúšať prelomiť zabezpečenie používateľských účtov. Zákazník nesmie zasahovať technickými prostriedkami do webového portálu poskytovateľa za účelom jeho preťaženia či znefunkčnenia.
 2. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť či dočasne pozastaviť akúkoľvek službu poskytovanú prostredníctvom www.spominaj.sk. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá zákazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú dočasnou či trvalou nedostupnosťou svojho webu alebo niektorých jeho aplikácií.
 3. Poskytovateľ je oprávnený objednávku zákazníka odmietnuť, v takom prípade bude zákazník o tomto obratom informovaný a budú mu vrátené uhradené finančné prostriedky.
 4. Ak zákazník poruší ustanovenia týchto VOP, je poskytovateľ oprávnený mu s okamžitou platnosťou ukončiť poskytovanie služieb podľa týchto VOP.
 5. Zákazník je povinný nahlásiť chyby systému, ktoré by mohli viesť k zneužitiu systému alebo neoprávnenému obohateniu. Zákazníkovi je tiež zakázané tieto chyby zneužívať.
 6. Zmluvné strany týmto výslovne dojednávajú, že vzájomné spory budú riešené (ak je zákazník podnikateľom) miestne príslušným súdom podľa sídla poskytovateľa.
 7. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce počas účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2020.